नेपाल धितोपत्र बोर्ड खरिद नियमावली, २०७४ को नियम २१ को उपनियम (२) बमोजिम मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनको लागि देहायका विवरण तथा कागजात पेश गर्न अनुरोध छ ।

थप जानकारीको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस ।

* लगाइएका विवरण अनिबार्य छन् ।

नेपाली युनिकोडको प्रयोग गर्नु होला


१. निवेदकको विवरण

२. सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदको लागि दर्ता हुन चाहेको खरिदको प्रकृतिको विवरण

३. मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनको लागि पेश गरेको कागजात विवरण

Files should be in JPG/PNG format, not greater then 1MB in size and not larger then 300 DPI


अनुसूची-४ फारम सहिछाप गरि तलको "सहिछाप गरिएको अनुसूची-४ फारम" मा समाबेश गर्नुहोस ।