T+2 को कार्यान्वयन तथा मार्जिन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको ।


Download Files: Nepali