बस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ (मस्यौदा) मा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।


Download Files: Nepali