Guidelines

Title Date English Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ 2019-07-29 Nepali
सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ 2019-06-23 Nepali
सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ 2018-12-05 Nepali
Securities Issuance and Allotment Guideline 2018-10-30 Nepali
Portfolio Management Guidelines, 2067 (2010) 2018-10-01 Nepali
Compliance Guidelines for Securities Broker, 2058 2018-10-01 Nepali
Mutual Fund Guidelines-2069 (applicable from 2069-04-01) 2018-10-01 Nepali