गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पति (शेयर ) निसर्गको कर सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभाग को चिठ्ठी।


Download Files: Nepali