केन्द्रिकित विधुतीय ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) सेवा सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा।


Download Files: Nepali