Management Team

Mr. Ramesh Kumar Hamal

Mr. Ramesh Kumar Hamal

Chairman

Dr. Nabaraj Adhikari

Dr. Nabaraj Adhikari

Executive Director

Mr. Binaya Dev Acharya

Mr. Binaya Dev Acharya

Executive Director

Mr. Mukti Nath Shrestha

Mr. Mukti Nath Shrestha

Acting Executive Director

Mr. Krishna Raj Pokhrel

Mr. Krishna Raj Pokhrel

Deputy Executive Director

Mr. Rupesh KC

Mr. Rupesh KC

Deputy Executive Director

Ms. Deepa Dahal

Ms. Deepa Dahal

Deputy Executive Director

Mr. Krishna Prasad Ghimire

Mr. Krishna Prasad Ghimire

Acting Deputy Executive Director

Mr. Narayan Prasad Sharma

Mr. Narayan Prasad Sharma

Acting Deputy Executive Director

Mr. Ambika Prasad Giri

Mr. Ambika Prasad Giri

Acting Deputy Executive Director

Mr. Niranjaya Ghimire

Mr. Niranjaya Ghimire

Acting Deputy Executive Director