Bylaws

Title English Nepali
धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली ,२०६८ ( सातौं संशोधन सहित ) Nepali
धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ (पाँचौं संशोधन सहित ) Nepali
धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली ,२०६८ (छैठौ संशोधन सहित ) Nepali
धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ (दोश्रो संशोधन सहित ) Nepali
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ Nepali
धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ Nepali
Government Securities Transaction Bylaws of NEPSE, 2062 Nepali
Government Securities Bylaws of SEBON, 2062 English Nepali