सवारी पास रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।


Download Files: Nepali