जलविद्युतमा जनताको लगानी सम्बन्धमा गरिएको बिशेष कानूनी व्यवस्था ।


Download Files: English