केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (सि-केवाइसी) सेवा सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ को मस्यौदामा राय सुझाब माग गरिएको सम्बन्धमा ।


Download Files: Nepali