Guidelines

Title Date English Nepali
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४ 2018-12-05 Nepali
सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ 2018-12-05 Nepali
धितोपत्र खरिद ( सार्बजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका , २०७३ 2018-12-05 Nepali
Securities Issuance and Allotment Guideline 2018-10-30 Nepali
Portfolio Management Guidelines, 2067 (2010) 2018-10-01 Nepali
Compliance Guidelines for Securities Broker, 2058 2018-10-01 Nepali
Mutual Fund Guidelines-2069 (applicable from 2069-04-01) 2018-10-01 Nepali