Career

यस बोर्डमा रिक्त रहेको देहायको पद स्थायी रुपले पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले यो सूचना पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपी एक एक प्रति संलग्न राखी यस बोर्डबाट उपलब्ध गराईएको दरखास्त फाराम रीतपूर्वक भरी बोर्डमा दरखास्त दिन आव्हान गरिन्छ ।

दरखास्त फाराम बोर्डको कार्यालय, जावलाखेलबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

लिखित परीक्षाको प्रवेश पत्र लिन आउने बारेको सूचना ।
बोर्डको संशोधित लिखित परीक्षाको जरुरी सूचना ।
लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।
सहायक प्रथम(प्रशासन) पदको लागि स्वीकृत दस्खास्तको नामावली ।
अधिकृत तृतीय श्रेणी (सूचना प्रविधि) पदको लागि स्वीकृत दस्खास्तको नामावली ।
अधिकृत तृतीय श्रेणी (कानुन) पदको लागि स्वीकृत दस्खास्तको नामावली ।
अधिकृत तृतीय श्रेणी (लेखा) पदको लागि स्वीकृत दस्खास्तको नामावली ।
अधिकृत तृतीय श्रेणी (प्रशासन) पदको लागि स्वीकृत दस्खास्तको नामावली ।
स्वीकृत दरखास्त नामावली प्रकाशन गर्न ढिलार्इ भएको बारेकाे सूचना ।
पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

Pages